§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er ”Snaptun Kajakklub” med hjemsted i Hedensted kommune.

§2 Klubbens Formål

Klubbens formål er at udbrede og fremme interessen for kajaksporten i området, at integrere friluftsliv og kulturmiljø i aktiviteterne, at øge sikkerheden ved at lave fælles aktiviteter, samt at udbygge sociale relationer i lokalområdet.

Klubhuset er opført primært til kajakaktiviteter. Midler, tilladelser og kontrakter til opførslen er bundet til dette formål. Anvendelsen af klubhuset kan derfor i sit hovedvirke ikke afvige herfra.

Andre brugergrupper kan anvende huset efter en skriftlig aftale. Aftalen skal indeholde en passus om at husets primære formål er kajakaktiviteten og anden aktivitet altid må vige for den primære aktivitet.

§3 Optagelse af medlemmer

Som medlem af Snaptun Kajakklub kan optages enhver person, som kan og vil overholde klubbens vedtægter. For medlemmer under 18 år kan indmeldelse kun ske med forældre eller værges underskrift.

Der tages i Snaptun Kajakklub løbende billeder og laves beskrivelser, der bliver brugt på klubbens hjemmeside, Facebookside, Facebook-grupper, i tryksager og annoncering. Ved betaling af kontingent gives der automatisk samtykke til, at billeder, beskrivelser, tekst, hvori medlemmet indgår, kan forekomme på disse medier. Ønsker man, at ens navn eller billede ikke anvendes på disse medier, er det op til det enkelte medlem at gøre opmærksom herpå, samt løbende at kontrollere opslag og bede personen, der har lagt et opslag op, om at fjerne billeder og navne, hvor medlemmet forekommer.

Se flere detaljer under privatlivspolitik

§4 Kontingent

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingent opkræves helårligt forud og opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. Kontingentåret er 1. maj - 30. april. For at være medlem af klubben og deltage i dens aktiviteter skal kontingentet være betalt.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. Kontingent kan ikke tilbagebetales.

§6 Udelukkelse

Gør et medlem sig skyldig i et forhold, som efter bestyrelsens skøn gør vedkommende uværdig eller uegnet til at være medlem af klubben, kan bestyrelsen suspendere medlemmet med øjeblikkelig virkning.

Spørgsmålet om eksklusion kan, efter medlemmets krav, behandles på førstkommende ordinære generalforsamling.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i klubben. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. e-mail. Dagsordenen skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres ved bestyrelsen.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør afstemningsmåden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af personer til eventuelle udvalg
  10. Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, idet der i øvrigt henvises til reglerne i §7.

Ekstraordinær generalforsamling må kun indeholde ét punkt.

§10 Bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer + suppleant(er), som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand og kasserer samt evt. (tekst udgår)yderligere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold og er pligtig til at drage omsorg for at vedtagne beslutninger bliver udført.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ,når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

En nyvalgt bestyrelse konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen afgår hvert andet år.

Kasserer, næstformand og formand har bemyndigelse til at disponere over klubbens midler når beløbet udgør maksimalt kr. 5000,00. Når beløbet overstiger kr. 5000,00 kræves der intern accept af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene medlem skal være formand eller næstformand. Accepten skal foreligge enten skriftligt eller i form af e-mail, eller forhåndsgodkendes på et bestyrelsesmøde.

Dispositionsbegrænsninger og beløbsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten og beløbsbegrænsningen overholdes.

§11 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§12 Revisor

Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med revisorpåtegning.

§13 Vedtægtsændring

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§14 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun vedtages på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at opløsning kan finde sted skal mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede og til vedtagelse af forslaget kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der flertal på generalforsamlingen, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Klubbens formue og aktiver herunder klubhus skal ved opløsning, såfremt det er muligt, fortsat anvendes til kajakformål.

Såfremt dette ikke er muligt, skal klubbens formue og aktiver herunder klubhus anvendes til ungdomsarbejde inden for Hedensted kommunes grænser og generalforsamlingen træffer bestemmelse om hvorledes formuen og aktiver fordeles. Hertil er simpelt flertal tilstrækkeligt.

§15 Økonomi

Kassereren opretter en klubkonto i et pengeinstitut efter eget valg. Er der allerede oprettet en konto, bibeholdes denne, medmindre der er forhold, der kan godtgøre, at der skiftes pengeinstitut. Der kan kun skiftes til andet pengeinstitut, hvis bestyrelsen er enig i dette.

Kasserer, næstformand og formand har bemyndigelse til at disponere over klubbens midler.